Списък на документите за борба с тероризма

списък

 

НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА БОРБА СРЕЩУ ТЕРОРИЗМА

 

 

 

• Международни документи по които България е страна

 

Република България е ратифицирала всичките 12 международноправни инструменти за борба с тероризма:

 

- Конвенция за нарушенията и други действия, извършени на борда на

 

въздухоплавателно средство, подписана на 14 септември 1963 г.

 

- Конвенция за забрана на незаконното задържане на въздухоплавателно средство, подписана в Хага на 16 декември 1970г.

 

- Конвенция за забрана на незаконните действия срещу сигурността на гражданската авиация, подписана в Монреал на 23 септември 1971г.

 

- Протокол за забрана на незаконни актове на насилие на летища, обслужващи международната гражданска авиация, допълнение към Конвенцията за забрана на незаконни действия срещу сигурността на гражданската авиация, подписана в Монреал на 24 февруари 1988г.

 

- Конвенция за предотвратяване и наказване на престъпленията срещу лица под международна защита, включително дипломатически агенти, приета от Генералната асамблея на ООН на 14 декември 1973г.

 

- Международна конвенция срещу взимането на заложници, приета от Генералната асамблея на ООН на 17 декември 1979г.

 

- Конвенция за физическа защита на ядрения материал, подписана във Виена на 3 март 1980г.

 

- Конвенция за обозначаване на пластичните експлозиви, с оглед на тяхното откриване, подписана в Монреал на 1 март 1991г.

 

- Конвенция за забрана на незаконни действия срещу сигурността на морската навигация, подписана в Рим на 10 март 1988г.

 

- Протокол за забрана на незаконни действия срещу сигурността на неподвижни платформи, находящи се на континенталния шелф, подписана Рим на 10 март 1988г.

 

- Международна конвенция за борба с бомбения тероризъм, приета от Генералната асамблея на ООН на 15 декември 1997г.

 

- Международна конвенция за борба срещу финансирането на тероризма приета от Генералната асамблея на ООН на 9 декември 1999г.

 

 

• Вътрешни документи

 

Приети са следните закони за борба срещу тероризма в изпълнение на резолюции на Съвета за сигурност на ООН 1267/1999г. и 1373/2001г.:

 

- Закон за оттегляне на резервата по Европейската конвенция за борба с тероризма, приет на 28 ноември 2001г.;

 

- Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приет на 13 септември 2002 г.;

 

Със закона са въведени специални наказателни състави за тероризъм и финансиране на тероризма (наказване на създаването, ръководенето и участието в терористична група; приготовлението към извършване на тероризъм; явното подбуждане към извършване на тероризъм чрез проповед и закана към тероризъм). Предвидена е и конфискация на част или на цялото имущество на извършителите на терористични престъпления и лицата, които финансират тяхната дейност.

 

- Закон за мерките срещу финансиране на тероризма, приет на 5 февруари 2003г.;

 

Целите на този закон са предотвратяване и разкриване на действия на физически лица, юридически лица, групи и организации, насочени към финансиране на тероризма. Мерките по този закон са блокиране на парични средства, финансови активи и друго имущество; забрана за предоставяне на финансови услуги, парични средства, финансови активи или друго имущество.

 

- Закон за изменение и допълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари, приет на 21 март 2003г.;

 

Измененията и допълненията на закона създават условия за ефективно взаимодействие и информационен обмен между Агенцията за финансово разузнаване и компетентните структури на МВР в противодействието и изпирането на пари, което има съществено значение и за резултатното противодействие на финансирането на тероризма.

 

- Закон за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност, приет от Народното събрание на 16 февруари 2005г.

 

Законът урежда условията и реда за налагане на обезпечителни мерки и отнемане в полза на държавата на имущество, придобито пряко или косвено от престъпна дейност. Сред престъпленията, даващи основание за отнемане по реда на този закон, изрично са посочени тероризмът, финансирането на тероризма, организиране, ръководене или членуване в организирана престъпна група, която си поставя цел да извършва престъпления по чл. 108 а, ал. 1 и ал. 2 от НК (тероризъм и финансиране на тероризъм).

 

С Решение на МС № 265 от 23 април 2003 г., е приет Списък на физическите лица, юридическите лица, групите и организациите, спрямо които се прилагат мерките по Закона за мерките срещу финансирането на тероризма. Списъкът съдържа данни за физически лица, юридически лица, групи и организации, посочени от Съвета за сигурност на ООН (Консолидиран списък, поддържан от Комитет 1267), както и лица, групи и организации, които са включени в списъка на Съвета на Европейския съюз, приложение към Обща позиция на Съвета 2001/931/СFSP за прилагането на специфични мерки за борба с тероризма.

 

С Постановление № 108/17.05.2003г. на МС е приет Устройствен правилник на Агенция за финансово разузнаване, чрез който е създадена Дирекция "Сигнали за изпиране на пари и финансиране на тероризъм".

http://press.mvr.bg

{START_COUNTER}